Tous à l'abri

1 Thelocactus ehrenbergii - Picaillon
2 Mammillaria saboae ssp haudeana - Véro
3 Mammillaria nivosa - Willy
4 Euphorbia cylindrifolia - Claudine
5 Espostoa collector - Pelot34
6 Epithelantha polycephala - Capique
7 Euphorbia abdelkuri - Christophe